Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για τον Αστικό Συνεταιρισμό Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (AEGEAN REBREATH)» και τον διακριτικό τίτλο «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», η προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, ώστε να διασφαλίζουμε ότι η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», όσο και από τυχόν τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

H «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», με έδρα τον Δήμο Δάφνης στην Αττική, και με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: [email protected], +306943210083, www.aegeanrebreath.org, ενημερώνει ότι για τους σκοπούς που σχετίζονται με την άσκηση των δραστηριοτήτων της, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Καταστατικό της, προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις ή/και να συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις που υλοποιεί, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Για οποιοδήποτε ζήτημα ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό/κινητό τηλέφωνο, επαγγελματική/επιστημονική ιδιότητα, κλπ., τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν ενδεικτικά: α) η συλλογή και η αποθήκευση των ως άνω δεδομένων με σκοπό την εκάστοτε επιλογή φυσικών προσώπων – εθελοντών, ανάλογα με τις ανάγκες των κοινωφελών δράσεων που υλοποιεί η «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», μεμονωμένα ή από κοινού με τρίτους φορείς, στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού της, β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των φυσικών προσώπων – εθελοντών όσο και της «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.». Έτσι, χρησιμοποιούμε i. οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφίες που ενδέχεται να απεικονίζουν τα φυσικά πρόσωπα – εθελοντές, το οποίο δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, κλπ, με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη των κοινωφελών δράσεων της «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και την επίτευξη του σκοπού της, ii. Ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή σε mobile εφαρμογές όπως IP address, γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται ή απορρέει από σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, δ) η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις της «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» ή τρίτων συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, όπως –επί παραδείγματι– τρίτους συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής μηνυμάτων, κλπ. Στην περίπτωση αυτή, η «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Για τους σκοπούς προώθησης και επίτευξης των δράσεων της εταιρείας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε με σχετικό μήνυμά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή απεγγραφής, που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Προς τούτο, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως, ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, το δημόσιο συμφέρον, κτλ.), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη σε οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Παροχή Συγκατάθεσης

Με την εγγραφή και την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και αποδέχεστε τους όρους της, παρέχοντας ρητά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

to top
0
0
Το Καλάθι σας
Το καλάθι σας είναι άδειοΠίσω στο Shop