«Blue Isles» Πρόγραμμα Erasmus+ για το θαλάσσιο οικοσύστημα

Από τον Ιανουάριο του 2022 και για 24 μήνες συμμετέχουμε, σε συνεργασία με πέντε ευρωπαϊκούς φορείς σε Μάλτα, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία1, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων Erasmus+ με τίτλο “Πρόγραμμα στήριξης για τη μείωση των αλιευτικών απορριμμάτων και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε νησιά και παράκτιες περιοχές της Ε.Ε., BLUE-ISLES”.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σε νησιά και παράκτιες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, και στη συνακόλουθη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Μέσω σχεδιαζόμενων αλληλεξαρτώμενων δράσεων το έργο επιδιώκει την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, τόσο της αλιευτικής κοινότητας και των εργαζομένων στην υδατοκαλλιέργεια όσο και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στους παραπάνω κλάδους. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση υλικού εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και προτάσεων πολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ευρώπης.

1 Project Coordinator: Epsilon Malta Ltd, Malta (www.epsilonmalta.com/), Partner Organisations: European Profiles, Greece (www.europeanprofiles.gr), University of Cyprus, Cyprus (www.ucy.ac.cy), TDM 2000 ODV, Italy (www.tdm2000.org), IcadePro, Spain (www.icadepro.es)

Ιούνιος 2022, Παραδοτέο 1: Διακρατική έκθεση

Η παρούσα διακρατική έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του προγράμματος «Blue Isles» και συντάχθηκε με βάση τα αποτελέσματα ερευνών πεδίου που εκπονήθηκαν από τους εταίρους του έργου στις πέντε συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ (Μάλτα, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο και Ιταλία).

Η έκθεση παρουσιάζει τη στάση και τη γνώση των εργαζομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση αλλά και τις καινοτόμες, βιώσιμες μεθόδους που υιοθετούνται στους αντίστοιχους κλάδους.

Παράλληλα, παρουσιάζει το επίπεδο συνεργασίας των ανωτέρω κλάδων, με τους δημοτικούς υπαλλήλους, υπεύθυνους για την προστασία του περιβάλλοντος, στις αντίστοιχες νησιωτικές κοινότητες των πέντε συμμετεχουσών χωρών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση πατώντας εδώ.

Δεκέμβριος 2022, Παραδοτέο 2: Εκπαιδευτικό υλικό

Το δεύτερο παραδοτέο του προγράμματος προβλέπει τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος και την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται τόσο στους εργαζόμενους στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια όσο και στους δημοτικούς υπαλλήλους, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους γύρω από ζητήματα μπλε βιωσιμότητας και οικονομίας και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στις καθημερινές εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό η συλλογή βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλουτίζει περαιτέρω τις γνώσεις τους με υφιστάμενα παραδείγματα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τη Διακρατική έκθεση του πρώτου παραδοτέου και περιλαμβάνει επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους, λεπτομερή περιγραφή όλων των εκπαιδευτικών συνεδριών καθώς και εργαλεία αξιολόγησης προόδου.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού ακολουθεί την προσέγγιση «εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή», εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των δημοτικών υπαλλήλων ώστε να είναι σε θέση να στηρίξουν με τη σειρά τους, την κοινότητά τους. Για το σκοπό αυτό, στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνεται πλήρες εγχειρίδιο κατευθύνσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικού υλικού για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και σειρά παρουσιάσεων, πραγματικές ιστορίες και αφηγήσεις και βέλτιστες υφιστάμενες πρακτικές. Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν τους δημοτικούς υπαλλήλους να οργανώσουν και να υλοποιήσουν έναν ολοκληρωμένο κύκλο σεμιναρίων για τους εργαζομένους στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Τα παραδοτέα του προγράμματος παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις αρχές Απριλίου στη Σαντορίνη, με τη συμμετοχή αλιέων, υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών και επαγγελματιών.

Σεπτέμβριος 2023, Παραδοτέο 3: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ιστοσελίδα του προγράμματος

Στα πλαίσια του προγράμματος Blue Isles, αναπτύχθηκε πλατφόρμα ηλεκτρονικής µάθησης η οποία φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό του 2ου παραδοτέου, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα του έργου, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες προέρχονται από απομακρυσμένους, περιφερειακούς δήμους με περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης, η διαδικτυακή εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης και ανοικτής πρόσβασης μέσω της πλατφόρμας η οποία λειτουργεί ως ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Τόσο οι συνεργάτες όσο και οι συμμετέχοντες, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εκπαιδευτικές συνεδρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του. Οι χρήστες μπορούν να βρουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να συμμετάσχουν στις μαθησιακές δραστηριότητες και να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία για να αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών συνεδριών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για εγγραφή στην πλατφόρμα και περιήγηση στον ιστότοπο του έργου ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://blueisles.eu/

Δεκέμβριος 2023, Παραδοτέο 4: Σειρά podcast ευαισθητοποίησης

Το τέταρτο παραδοτέο του προγράμματος Blue Isle, προβλέπει την παραγωγή σειράς podcast ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές θάλασσες.

Η σειρά περιλαμβάνει 1-3 επεισόδια από κάθε συμμετέχουσα χώρα (Ελλάδα – Μάλτα – Ιταλία – Κύπρος – Ισπανία) στις εθνικές γλώσσες των εταίρων, ενώ ένα επεισόδιο ανά χώρα, μεταφράστηκε και ηχογραφήθηκε και στην αγγλική γλώσσα.

Τα επεισόδια περιλαμβάνουν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με ειδικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, μέσω των οποίων περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τα προβλήματα που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ωστόσο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε λύσεις και πρακτικές που υφίστανται στο πλαίσιο της κυκλικής και γαλάζιας οικονομίας, προκειμένου να τονιστεί η επείγουσα ανάγκη διατήρησης της υγείας των θαλασσών μας και η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Μπορείτε να ακούσετε όλα τα επεισόδια:

to top
0
0
Το Καλάθι σας
Το καλάθι σας είναι άδειοΠίσω στο Shop